Polityka Prywatności RODO

Polityka Prywatności

S.C. ADVENTURE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (RODO) informuje iż :

a. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest S.C. ADVENTURE Sebastian Czubak z siedzibą w Sosnówce,

b. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu sprzętu sportowego,c. Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

d. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

f. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej a podstawie przepisów prawa łącznie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.14.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

b)sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

e)jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres safetycarbelgium@gmail.com art. 17 RODOMa Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.15.

Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025), a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).